Malmporten stärker den hållbara sjövägen till världen

Aktuellt

Nyhet - 19 jul 2024

Muddringen påbörjas i projekt Malmporten

Projekt Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid och består framför allt av muddringsåtgärder i Luleås farleder och hamnområde. Nu påbörjas arbetet...

Nyhet - 18 jul 2024

Vad händer under säsongen 2024?

Projekt Malmporten har startat i gång arbeten för säsongen 2024. Här hittar du information om tidplan, vad som händer samt viktig information om säkerhet. Förberedelse...

Om projekt Malmporten

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid, men det är framför allt ett projekt med stora vinster för miljö, samhälle och människa. I dag kan fartygen inte komma fullt lastade eller lasta fullt vid kaj eftersom det är för grunt i hamnen och farlederna i Luleå. När projektet är klart kommer Luleå Hamn kunna ta emot större, fullt lastade fartyg och hantera tre till fyra gånger så mycket gods som i dag, tack vare djupare farleder och ny djuphamn som ger effektivare sjötransporter med kraftigt minskad miljöpåverkan. På så sätt möjliggör Malmporten tillväxt och stärkt konkurrenskraft, grön omställning och livskraftiga samhällen i norr.

Läs mer om projektets syfte

Om projektets samarbetspartners

Projekt Malmporten är ett samarbete mellan Luleå Hamn AB, Luleå kommun, Sjöfartsverket och Trafikverket. Projektet genomförs av Sjöfartsverket och Luleå Hamn. Sjöfartsverket ansvarar för all muddring i hamnen och farlederna samt uppdaterar farledsutmärkningen, vilket görs på uppdrag av Trafikverket. Luleå Hamn ansvarar för att bygga den nya djuphamnen, vilket görs på uppdrag av Luleå kommun. Trafikverket har utrett de olika alternativen för kapacitetshöjande åtgärder i Luleå hamn, inklusive farleder. Trafikverket finansierar arbetet med farlederna via den nationella planen för infrastruktur.

Planeringen av projektet har fått medfinansiering från Europeiska unionen.

Luleå Hamn är Sveriges tredje största transporthamn och en av Sveriges fem så kallade CORE-hamnar. Det innebär att hamnen i Luleå är utsedd som strategiskt viktig och prioriterad av EU. Bland annat har hela 90 procent av EU:s järnmalmsproduktion anknytning hit. Luleå Hamn har avgörande betydelse, inte bara för Luleås och Norrbottens samhällsutveckling och tillväxt utan även för Sveriges, Europas och världens hållbara omställning.

Läs mer om projekt Malmporten på Luleå Hamns hemsida:
www.portlulea.com/projekt-malmporten/

På uppdrag av Sveriges riksdag och regering ansvarar Sjöfartsverket för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet till sjöss.

Cirka 90 procent av alla varor och råvaror går via sjövägen till och från Sverige. Det finns nämligen inget annat transportslag som klarar av de gigantiska volymerna på ett mer effektivt och hållbart sätt. Det är här Sjöfartsverket har sin kärnverksamhet.

Sjöfartsverket tillhandahåller och utvecklar säkra, miljövänliga och effektiva sjövägar med service dygnet runt. Dessutom erbjuder de tjänster som gör skillnad även för näringslivet, privatpersoner och samhället i stort.

Läs mer om projekt Malmporten på Sjöfartsverkets hemsida:
www.sjofartsverket.se/sv/farledsprojekt/malmporten/

Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar.

Trafikverket ska se till transportsystemet fungerar, vilket är en förutsättning för att samhället ska fungera. Vi på Trafikverket skapar förutsättningar för att alla transporter och resor sker på bästa och säkraste sätt, oavsett var man bor. Dessutom med hänsyn till miljö och hälsa.

Läs mer om projekt Malmporten på Trafikverkets hemsida:
www.trafikverket.se/malmporten

Luleå Hamn AB är ett helägt dotterbolag till Luleå Kommunföretag AB, som i sin tur ägs till 100 procent av Luleå kommun.

Luleå kommun går i borgen med omkring 1,3 miljarder kronor för de investeringsåtgärder som krävs i Luleå Hamn inom projekt Malmporten. Det innebär att Luleå Hamn AB får i uppdrag att investera i och genomföra muddring samt kajåtgärder, till en kostnad om som mest 1 347 miljoner kronor i 2019 års nivå, som Luleå kommun kommer att gå i borgen för.

Syftet med projekt Malmporten är bland annat att säkra att Luleå har en väl fungerande hamn för sjöfart även i framtiden. Bedömningen är att projekt Malmporten är en förutsättning för att bibehålla Luleå Hamns roll som transportnav för den norrbottniska exportindustrin, samt – inte minst – att Luleå som stad ska kunna fortsätta utmärka sig som en sjöfartsstad och hamnstad.