Därför behövs Malmporten

Luleå Hamns utveckling och stärkta godskapacitet är en grundförutsättning för den tillväxt och gröna omställning som nu sker inom gruv- och stålindustrin i norr. Projekt Malmporten inleddes därför med initiativ från Norrbottens viktiga basindustrier som behöver kunna ta emot större, fullt lastade fartyg vid hamnen i Luleå, både för att möta viktiga miljökrav och möjliggöra framtida utveckling. Projekt Malmporten bidrar till en hamn i Luleå med stärkt godskapacitet och tillgänglighet, och en sjöfart med ännu effektivare transporter och kraftigt minskad miljöpåverkan.

För effektivare sjötransporter och stärkt konkurrenskraft

 • I projekt Malmporten kommer Luleås farleder att breddas och fördjupas, samtidigt som en ny djuphamn anläggs. Insatsen gör det möjligt för Luleå Hamn att ta emot större, fullt lastade fartyg som ger effektivare sjötransporter, samtidigt som hamnen blir mer tillgänglig för trafik dygnet runt och året om.
 • Det skapar en hamn i Luleå där sjöfarten kommer kunna frakta tre till fyra gånger så mycket gods som i dag. Effektivare sjötransporter stärker näringslivets konkurrenskraft och möjliggör tillväxt och nya industrisatsningar. Det bidrar till en livskraftig framtid i norr.
 • En mindre muddringsinsats kommer även genomföras i Norra Kvarken utanför Umeå, vilket öppnar upp hela Bottenviken och stärker både norra Sveriges och Finlands tillgänglighet.

För en effektivare sjöfart med kraftigt minskad miljöpåverkan­

 • Projekt Malmporten bidrar till att fartygens bränsleförbrukning, miljöutsläpp och fraktkostnader kan sänkas med upp till 40 procent inom respektive område. På så sätt kan sjöfarten bli minska sin miljöpåverkan och möta nya miljökrav.
 • Detta blir möjligt när Luleå Hamn – tack vare djupare farleder och ny djuphamn – kan trafikeras av större, fullt lastade fartyg som gör sjötransporterna ännu effektivare.
0 %
minskade miljöutsläpp
0 %
minskad bränsleförbrukning
0 %
minskade fraktkostnader

För stärkt sjösäkerhet

 • Genom projekt Malmporten höjs säkerheten inom sjöfarten. Förutom att farlederna breddas och fördjupas utrustas de även med moderna farledsutmärkningar.
 • Tack vare att säkerheten höjs kan de mörkerrestriktioner som idag råder tas bort, vilket öppnar för mer och säker fartygstrafik under dygnets mörka timmar.
 • Projektets insatser tar även bort behovet av omlastning som idag sker ute till havs. Med en djupare farled kan större fartyg anlöpa hamnen direkt i stället för att lasta över godset till mindre fartyg vid inloppet till Luleå. Det ger en säkrare arbetsmiljö för dem som jobbar med godshantering inom sjöfart, samtidigt som det sparar tid och minskar miljöutsläpp.

Citat industri

Så utvecklas Luleås sjöfart och hamn

 • Farlederna in i till Luleå Hamn muddras och fördjupas för att kunna ta emot större, fullt lastade fartyg.
 • Ny djuphamn anläggs för att kunna ta emot större och fler fartyg året runt.
 • Luleå Hamns befintliga kajer kommer dessutom öka i kapacitet genom att djupet återställs så mycket som möjligt.
 • Djuphamnen och hamnområdet får även en ny järnväg som ansluter till Södra Malmbanan och övriga regionen.
 • Helt nya landytor på 750 000 kvadratmeter skapas för att ge plats åt en ny hamnplan med anslutande infrastruktur, ny logistikpark med mer lagringsytor och nya industrisatsningar. De nya landytorna skapas med återvunna muddringsmassor från projekt Malmporten.
0 %
Från 2020 till 2030 beräknas antalet fartygsanlöp kunna gå från 600 fartyg/år till 2200–2500 fartyg/år.
0 %
Varje år omsätts mer än åtta miljoner ton gods i Luleå Hamn. Den siffran beräknas att nästan trefaldigas från 2020 till 2030.
0 %
För att möjliggöra Norrbottens tillväxt ska Luleå Hamns godskapacitet öka med över 300 % från 2020 till 2030.

Luleå Hamn är viktig för många

Luleå Hamn är utpekad som en av Sveriges fem corehamnar. Det innebär att hamnen i Luleå är klassad som en av de viktigaste i Europa. Malmporten är därför ett viktigt projekt såväl lokalt och regionalt som nationellt och internationellt. 

För regionen och lokalsamhället

Luleå Hamn är en grundförutsättning för Luleås, Norrbottens och norra Sveriges näringsliv, industritillväxt, sysselsättning och gröna omställning.

För Sveriges ekonomi

Luleå Hamn är viktig för hela Sveriges tillväxt och ekonomi. Norra Sverige står exempelvis för 65 procent av Sveriges råvaruexport och genom projekt Malmporten tryggas exporter till ett värde av mer än 15 miljarder kronor årligen.

För Europa och världen

Hela 90 procent av EU:s järnmalmsproduktion kommer från Malmfälten i Norrbotten och en stor del av det har anknytning till hamnen i Luleå. Men här finns även silver, grafit och högintressanta jordartsmetaller som behövs för att möjliggöra världens hållbara omställning och utveckling.