Om projektet

Projekt Malmporten består framför allt av muddringsåtgärder i Luleås farleder och hamnområde. Syftet med muddringen är att fördjupa och bredda farlederna in till Luleå Hamn, en insats som bidrar till effektivare sjötransporter och tryggar sjöfarten för en lång tid framöver. I projektet skapas också en ny djuphamn, med ny infrastruktur och helt nya landytor för lagring och hantering av gods till och från hamnen i Luleå. Sjöfartsverket ansvarar för all muddring i hamnen och farlederna, samt uppdaterar farledsutmärkningen för ökad tillgänglighet och sjösäkerhet. Luleå Hamn ansvarar för att bygga den nya djuphamnen

Det här är projekt Malmporten

Här kan du se en film som berättar mer om hur och varför Malmporten genomförs, vilka värden som skapas, vilka tekniker för muddring som används, viktiga miljöaspekter som beaktas, och hur Luleå Hamn rent konkret utvecklas och stärks för att möta Sveriges största industrisatsningar i modern tid.

Tidsplan och milstolpar

Malmporten är ett omfattande muddringsprojekt som pågår över många år. Här är en preliminär tidsplan med viktiga milstolpar.

 • 2015: Luleå Hamn och Sjöfartsverket lämnade in tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen.
 • 2015: Provmuddring genomfördes i juli 2015.
 • 2018: Ansökan beviljades vid Mark- och miljööverdomstolen för både Luleå Hamn och Sjöfartsverket.
 • 2023: Sjöfartsverket och Luleå Hamn genomför provmuddring i maj/juni på ett antal utvalda platser i farleden och hamnområdet.
 • 2024: Luleå Hamn påbörjar arbetet inför anläggandet av ny djuphamn i Skvampen. Sjöfartsverket påbörjar muddring för ny djuphamn, hamnområde och farleder.
 • 2025: Sjöfartsverket påbörjar arbetet med fyrar på land.
 • 2025: Luleå Hamn börjar anläggandet av ny djuphamn.
 • 2026: Sjöfartsverket påbörjar arbetet med fyrar i vatten.
 • 2028: Alla muddringsarbeten i farled planeras vara klara.
 • 2029: Genomförandet av projektet beräknas vara klart och den nya djuphamnen planeras vara i drift.

Så förändras Luleås farleder och hamn

Farlederna och hamnen fördjupas för att kunna ta emot större, fullt lastade fartyg. Farlederna in till Luleå hamn kommer även att breddas, vilket stärker sjösäkerheten.

 • Sommarfarleden, Sandöleden, går från dagens djup på 11,60 meter, till ett djup på 16,85 meter.
 • Vinterfarleden, Sandgrönnleden, går från dagens djup på 9,60 meter, till ett djup på 15,2 meter.
 • I projektet muddras det även för en ny djuphamn, Skvampens djuphamn, som får ett djup på 16,85 meter vid kaj.
 • De nya djupen innebär att hamnen kan ta emot fartyg med ett maximalt djupgående på 15,0 meter under sommartid via farleden från Farstugrunden, och 13,5 meter under vintertid via Sandgrönnleden.
Farledskarta över Luleå skärgård och Skvampens djuphamn
Så förändras farlederna och hamnen i Luleå

Nya djuphamnen - steg för steg

Så påverkas Luleås skärgård under projektet

Säsongsstart för muddringen är på våren när isen släpper. Därefter pågår arbetet så långt det är möjligt innan isen åter lägger sig. Luleå Hamn kommer även kunna genomföra vissa anläggningsarbeten kopplat till den nya djuphamnen under vintern.

Hur märks arbetet av?

Framförallt kommer det uppstå buller från mudderverk och andra arbetsmaskiner i farlederna. Sjöfartsverket följer Naturvårdsverkets riktlinjer för buller på byggarbetsplatser och vidtar nödvändiga åtgärder i de fall där buller blir ett problem. Under muddringen kan även viss grumling uppstå i vattnet, men den är tillfällig och försvinner när muddringsarbetet upphör. Muddringen sker i etapper inom olika delområden. Det innebär att enskilda närboende och fastigheter inte kommer påverkas under någon längre tid.

Läs mer under Frågor & svar

Trafik med fritidsbåtar och säkerhet i farleder

Den samlade bedömningen är att fritidsbåtstrafiken påverkas minimalt av planerade arbeten i Luleås vidsträckta skärgård.

Tänk dock på att alltid hålla bra med avstånd till mudderverk, pråmar och andra arbetsfartyg när du befinner dig i närheten av farleden där arbete pågår. Det bidrar till din säkerhet, men det är också ett bra sätt att visa hänsyn till dem som jobbar med muddringen. Vi ber alla ha förståelse för den nödvändiga insats som görs för att trygga och stärka såväl sjöfarten som samhällsutvecklingen i norr.

Ny farled för fritidsbåtar sedan 2019

Luleås nya fritidsbåtsfarled invigdes 2019. Med den nya fritidsfarleden kan alla båtägare köra utmed Sandön, i ett parallellt stråk vid sidan av kommande och pågående muddringsarbeten i farleden. Det bidrar till en säkrare arbetsmiljö och främjar samtidigt fritidsbåtstrafiken och skärgårdslivet i Luleå. Farleden har ett minsta djup om 2,5 meter.

För din egen och andras säkerhet, vänligen nyttja alltid fritidsfarleden om du ska passera muddringsfarleden.

Läs mer under Frågor och Svar

2023 06 Malmporten Fritidsfarled[3]
Karta över Luleås fritidsbåtsfarled

Mer om själva muddringen

Totalt kommer kring 22 miljoner kubikmeter muddermassor att hanteras i projektet. Volymen motsvarar cirka 37 fyllda Globenarenor. Massorna som muddras kommer till övervägande del att läggas på botten i djuphålor utanför Vitfågelskär.

En del av massorna kommer även återanvändas för att skapa helt nya landytor med en ny hamnplan på hela 750 000 kvadratmeter vid den nya djuphamnen. Det motsvarar mer än 100 fotbollsplaner.

Läs mer om Sjöfartsverkets muddring i farleden

Citat Sjöfartsverket

Projektets ekonomi

Att genomföra alla åtgärder beräknas kosta cirka 2,6 miljarder kronor. Av den summan kommer 1,3 miljarder kronor från staten via Trafikverket. Luleå Hamn står för 1,3 miljarder kronor som omfattar muddringsåtgärder i hamnen, nya kajer och tillhörande infrastruktur på land. Kostnaderna är beräknade enligt 2019 års prisnivå.

Projektet medfinansieras även från EU-fonden CEF, Connecting Europe Facility, som bidrar med upp till 2 480 000 euro. Stöd erhålls även från från NDPTL (Northern Dimension partnership on Transport and Logistics) via Nordiska Investringsbanken.

Ekonomisk samhällsnytta

Projekt Malmporten är en ekonomiskt lönsam investering för samhället. Den totala samhällsnyttan visar att en satsad krona i projektet ger nästan två kronor tillbaka (1,72 i nettonuvärdeskvot, NNK).

Genom att effektivisera sjötransporterna och stärka Luleå Hamns godskapacitet kan projektet trygga exporter till ett värde av mer än 15 miljarder kronor årligen. En hamn i Luleå med kraftigt stärkt kapacitet är en grundförutsättning för den samhällsutveckling och industriella tillväxt som just nu sker i norra Sverige.

Miljö och beslut

Projekt Malmporten har pågått sedan 2012. Upprinnelsen var bland annat ett möte som hölls 30 mars 2012 i Luleå. Där framfördes önskemål om djupare farleder för att kunna ta emot större fartyg. Vid mötet deltog representanter för Sjöfartsverket, Luleå Hamn, LKAB, SSAB, länsstyrelsen och gruvindustrin. 12 november 2014 hölls samrådsmöten i Luleå. Projektet har inneburit en omfattande process med bland annat miljöutredningar och noggranna bottenundersökningar. Här är några viktiga stolpar.

 • 2015 lämnades tillståndsansökan från både Luleå Hamn och Sjöfartsverket in till Mark- och miljödomstolen.
 • 2017 beviljades både Luleå Hamn och Sjöfartsverket miljötillstånd för projektet i dom av Mark- och miljödomstolen
 • Domen överklagades av Havs- och Vattenmyndigheten till Mark- och miljööverdomstolen som gav prövningstillstånd. Överklagan gällde hantering av de förorenade massorna. Miljötillstånd beviljades sedan av Mark- och miljööverdomstolen 2018. Miljötillstånden för projekt Malmporten anger villkoren för när, och hur, arbetet får genomföras.

Sjöfartsverkets projektsida för Malmporten finns dokument som samråd, utredningar och ansökningar samlade för alla att ta del av.