Om projektet

Projekt Malmporten består framför allt av muddringsåtgärder i Luleås farleder och hamnområde. Syftet med muddringen är att fördjupa och bredda farlederna in till Luleå Hamn, en insats som bidrar till effektivare sjötransporter och tryggar sjöfarten för en lång tid framöver. I projektet skapas också en ny djuphamn, med ny infrastruktur och helt nya landytor för lagring och hantering av gods till och från hamnen i Luleå. Sjöfartsverket ansvarar för all muddring i hamnen och farlederna, samt uppdaterar farledsutmärkningen för ökad tillgänglighet och sjösäkerhet. Luleå Hamn ansvarar för att bygga den nya djuphamnen.

Det här är projekt Malmporten

Här kan du se en film som berättar mer om hur och varför Malmporten genomförs, vilka värden som skapas, vilka tekniker för muddring som används, viktiga miljöaspekter som beaktas, och hur Luleå Hamn rent konkret utvecklas och stärks för att möta Sveriges största industrisatsningar i modern tid.

Tidsplan och milstolpar

Malmporten är ett omfattande muddringsprojekt som pågår över många år. Här är en preliminär tidsplan med viktiga milstolpar.

 • 2015: Luleå Hamn och Sjöfartsverket lämnade in tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen.
 • 2015: Provmuddring genomfördes i juli 2015.
 • 2018: Ansökan beviljades vid Mark- och miljööverdomstolen för både Luleå Hamn och Sjöfartsverket.
 • 2023: Sjöfartsverket och Luleå Hamn genomför provmuddring i maj/juni på ett antal utvalda platser i farleden och hamnområdet.
 • 2024: Luleå Hamn påbörjar arbetet inför anläggandet av ny djuphamn i Skvampen. Sjöfartsverket påbörjar muddring för ny djuphamn, hamnområde och farleder.
 • 2025: Sjöfartsverket påbörjar arbetet med fyrar på land.
 • 2025: Luleå Hamn börjar anläggandet av ny djuphamn.
 • 2026: Sjöfartsverket påbörjar arbetet med fyrar i vatten.
 • 2028: Alla muddringsarbeten i farled planeras vara klara.
 • 2029: Genomförandet av projektet beräknas vara klart och den nya djuphamnen planeras vara i drift.

Så förändras Luleås farleder och hamn

Farlederna och hamnen fördjupas för att kunna ta emot större, fullt lastade fartyg. Farlederna in till Luleå hamn kommer även att breddas, vilket stärker sjösäkerheten.

 • Sommarfarleden, Sandöleden, går från dagens djup på 11,60 meter, till ett djup på 16,85 meter.
 • Vinterfarleden, Sandgrönnleden, går från dagens djup på 9,60 meter, till ett djup på 15,2 meter.
 • I projektet muddras det även för en ny djuphamn, Skvampens djuphamn, som får ett djup på 16,85 meter vid kaj.
 • De nya djupen innebär att hamnen kan ta emot fartyg med ett maximalt djupgående på 15,0 meter under sommartid via farleden från Farstugrunden, och 13,5 meter under vintertid via Sandgrönnleden.
Farledskarta över Luleå skärgård och Skvampens djuphamn
Så förändras farlederna och hamnen i Luleå

Nya djuphamnen - steg för steg

Mer om själva muddringen

Totalt kommer kring 21 miljoner kubikmeter muddermassor att hanteras i projektet. Volymen motsvarar cirka 37 fyllda Globenarenor. Massorna som muddras kommer till övervägande del att läggas på botten i djuphålor utanför Vitfågelskär.

En del av massorna kommer även återanvändas för att skapa helt nya landytor med en ny hamnplan på hela 750 000 kvadratmeter vid den nya djuphamnen. Det motsvarar mer än 100 fotbollsplaner.

Läs mer om Sjöfartsverkets muddring i farleden

Projektets ekonomi

 • Att genomföra alla planerade åtgärder beräknas kosta cirka 5 miljarder kronor.
 • Av den summan kommer 2,3 miljarder kronor från staten via Trafikverket.
 • Luleå Hamn står för 2,7 miljarder kronor som omfattar muddring och farledsåtgärder i hamnområdet, ny djuphamn med tillhörande infrastruktur samt nya landytor.
 • Kostnaderna är beräknade enligt 2022 års prisnivå (02/2022).

Projektet medfinansieras även från EU-fonden CEF, Connecting Europe Facility, som bidrar med upp till 2 480 000 euro. Stöd erhålls även från från NDPTL (Northern Dimension partnership on Transport and Logistics) via Nordiska Investringsbanken.

Citat Sjöfartsverket

Miljö och beslut

 • Projekt Malmporten har pågått sedan 2013. Upprinnelsen var bland annat ett möte som hölls 30 mars 2012 i Luleå, där aktörer från basindustrin framförde önskemål om djupare farleder för att kunna ta emot större fartyg. Vid mötet deltog representanter för Sjöfartsverket, Luleå Hamn, LKAB, SSAB, länsstyrelsen och gruvindustrin.
 • 12 november 2014 hölls samrådsmöten i Luleå. Projektet har inneburit en omfattande process med bland annat miljöutredningar och noggranna bottenundersökningar.
 • 2015 lämnades tillståndsansökan från både Luleå Hamn och Sjöfartsverket in till Mark- och miljödomstolen.
 • 2017 beviljades både Luleå Hamn och Sjöfartsverket miljötillstånd för projektet i dom av Mark- och miljödomstolen
 • Domen överklagades av Havs- och Vattenmyndigheten till Mark- och miljööverdomstolen som gav prövningstillstånd. Överklagan gällde hantering av de förorenade massorna. Miljötillstånd beviljades sedan av Mark- och miljööverdomstolen 2018. Miljötillstånden för projekt Malmporten anger villkoren för när, och hur, arbetet får genomföras.

Sjöfartsverkets projektsida för Malmporten finns dokument som samråd, utredningar och ansökningar samlade för alla att ta del av.