Frågor & svar

Här kan du ta del av några vanliga frågor och svar kring projekt Malmporten. Om du inte hittar de svaren du söker är du välkommen att kontakta oss.

Frågor & svar

Senast uppdaterad: 2024-07-17

Malmporten genomförs i samarbete mellan Luleå Hamn, Luleå kommun, Sjöfartsverket och Trafikverket, med Luleå Hamn och Sjöfartsverket som utförare. Sjöfartsverket ansvarar för genomförandet av alla muddringsåtgärder samt farledsutmärkning, medan Luleå Hamn ansvarar för anläggandet av den nya djuphamnen.

Malmporten är ett omfattande projekt som pågår över många år. Här är en preliminär tidsplan med viktiga milstolpar.

2024:  Sjöfartsverket och Luleå Hamn startar förberedande muddringsarbeten i farleder och hamnområde.

2025:  Sjöfartsverket och Luleå Hamn planerar att påbörja kapacitetsmuddring.

2026: Luleå Hamn ska påbörja anläggandet av den nya djuphamnen.

2026: Sjöfartsverket och Luleå Hamn påbörjar arbetet med farledsutmärkning.

2028/2029: Alla muddringsarbeten i farled samt arbete med farledsutmärkningen planeras vara klara.

2029/2030: Den nya djuphamnen planeras överlämnas till aktörer.

Grundförutsättningen i miljötillståndet från Mark- och miljööverdomstolen är att ingen bestående miljöpåverkan ska ske. I miljötillståndet finns villkor för när, och hur, arbetet får genomföras. Detta följs kontinuerligt upp genom ett kontrollprogram som kommuniceras med länsstyrelsen.

Vi följer Naturvårdsverkets riktlinjer för buller på byggarbetsplatser och vidtar nödvändiga åtgärder i de fall där buller eventuellt blir ett problem. Muddring sker inom olika geografiska delområden och påverkan för en enskild fastighet kommer inte att pågå under någon längre tidsperiod. För säsongen 2024 görs bullermätningar vid varje etablerat mudderverk för att bekräfta att villkoren följs. Mätningarna görs av oberoende part.

Under muddring kan viss grumling i vattnet uppstå, men den minskar och försvinner när arbetet upphört. Projektet har villkor för hur mycket som får grumla vid arbete i vatten. För att kontrollera detta gör entreprenören kontinuerliga mätningar och vattenprovtagningar. Vattenanalyser analyseras på ackrediterat laboratorium.

Vattenprovtagningar görs vid mudderverket samt där massorna lämnas och alarmvärden visar om entreprenören eventuellt behöver vidta åtgärder.

2019 invigdes Luleås nya fritidsbåtsfarled, en insats för att fritidsbåtarna ska kunna köra i ett parallellt stråk vid sidan av kommande och pågående muddringsarbeten i farleden. Båttrafiken borde därför påverkas minimalt. Se alltid till att hålla tillräckligt avstånd till mudderverk, pråmar och andra arbetsfartyg, för både din och arbetsstyrkans säkerhet.

Projektet finns med i den nationella planen för infrastruktur 2018–2029. Det är kostnadsberäknat till cirka 2,7 miljarder kronor, varav cirka 1,3 miljarder bekostas av staten (prisindex 2019.) Trafikverket finansierar åtgärderna i farlederna utanför hamnområdesgränsen (allmänna farleden). Åtgärderna innanför hamnområdesgränsen samt anläggande av ny djuphamn och nya landytor finansieras av Luleå kommun/Luleå Hamn. Sjöfartsverket ansvarar för genomförandet av samtliga muddringsåtgärder i hamnområde och farleder samt för farledsutmärkning. LKAB investerar i en ny anläggning för mellanlagring och lastning vid Skvampens djuphamns nya kaj.