Frågor & svar

Malmporten är ett omfattande projekt som påverkar och berör. Vi försöker därför svara, bemöta och informera så gott vi kan kring de frågor, funderingar och eventuella farhågor som finns. Här kan du ta del av några vanliga frågor och svar kring projektet. De är hämtade från Sjöfartsverkets hemsida, där du kan ta del av ännu fler frågor och svar om projektet. Om du inte hittar de svaren du söker är du också välkommen att kontakta oss direkt.

Frågor & svar

Malmporten genomförs i samarbete mellan Luleå Hamn, Luleå kommun, Sjöfartsverket och Trafikverket, med Luleå Hamn och Sjöfartsverket som utförare. Sjöfartsverket ansvarar för genomförandet av alla muddringsåtgärder samt farledsutmärkning, medan Luleå Hamn ansvarar för anläggandet av den nya djuphamnen.

Malmporten är ett omfattande muddringsprojekt som pågår över många år. Här är en preliminär tidsplan med viktiga milstolpar.

2015: Luleå Hamn och Sjöfartsverket lämnar in tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen.

2015: Provmuddring genomförs i juli 2015.

2018: Ansökan beviljas vid Mark- och övermiljödomstolen för både Luleå Hamn och Sjöfartsverket.

2024: Planerad muddringsstart av djuphamn, hamnområde och farleder.

2025: Start för anläggande av ny djuphamn.

2027/2028: Slutförande och invigning av projekt Malmporten.

Under muddringen kan viss grumling i vattnet uppstå, men denna minskar och försvinner när muddringsarbetet är slutfört. Grundförutsättningen är att inga bestående miljöskador ska uppstå. Sjöfartsverket har under de sista 20 åren genomfört cirka tio liknande projekt, och efterkontrollerna har visat att inga bestående skador har uppstått på något av dessa projekt.

Noggranna bottenundersökningar genomförs och farleden förläggs så att så lite massor som möjligt behöver muddras genom att utnyttja naturligt djup. Enligt Sjöfartsverket kommer projektets genomförande inte att skapa någon bestående negativ miljöpåverkan. Mark- och miljööverdomstolen har bestämt villkor för när, och hur, arbetet får genomföras. Detta följs upp genom ett kontrollprogram som upprättas tillsammans med länsstyrelsen.

2019 invigdes Luleås nya fritidsbåtsfarled, en insats för att fritidsbåtarna ska kunna köra i ett parallellt stråk vid sidan av kommande och pågående muddringsarbeten i farleden. Båttrafiken borde därför påverkas minimalt, men se alltid till att hålla tillräckligt avstånd till mudderverk, pråmar och andra arbetsfartyg, för såväl din egen som arbetsstyrkans säkerhet.

Buller regleras alltid utifrån projektets tillstånd. Bullerkrav måste därför hållas, och vid insatser då buller är ett problem vidtas nödvändiga åtgärder. Normalt sett brukar lokala åtgärder i en farled utföras under kort tid på en och samma plats. Sedan flyttas mudderverket vidare. Visst buller är tyvärr ofrånkomligt, men vi hoppas på förståelse för den viktiga insats för framtiden som projekt Malmporten innebär.

Vi följer Naturvårdsverkets riktlinjer för buller på byggarbetsplatser och vidtar nödvändiga åtgärder i de fall där buller blir ett problem. Muddringen sker inom olika delområden och påverkan för en enskild fastighet kommer inte att pågå under någon längre period.

Eftersom föroreningarna tas bort när farleden muddras, är det mindre risk för att bottenföroreningar ska rivas upp och sprida sig. Dessutom ökar bredd och djup i farleden, vilket innebär att avståndet till botten ökar och därmed minskar påverkan av propeller och fartygsrörelser.

Fartyg bullrar generellt väldigt lite under gång, och dessutom bara under den korta tid som fartyget passerar. Fartygen ger i sig inte stora svall, men det som kan uppkomma är vattenrörelser på grund av att fartyget trycker vatten framför sig som sedan ska återgå till normalläget, det är detta man kan uppleva som att fartyget suger undan vatten från stranden.  Större fartyg genererar inte generellt större svall. Svall och vågor beror mycket på hur fartyget är konstruerat samt dess fart.

Projektet finns med i den nationella planen för infrastruktur 2018–2029. Det är kostnadsberäknat till cirka 2,7 miljarder kronor, varav cirka 1,3 miljarder bekostas av staten (prisindex 2019.) Trafikverket finansierar åtgärderna i farlederna utanför hamnområdesgränsen (allmänna farleden). Åtgärderna innanför hamnområdesgränsen samt anläggande av ny djuphamn och nya landytor finansieras av Luleå kommun/Luleå Hamn. Sjöfartsverket ansvarar för genomförandet av samtliga muddringsåtgärder i hamnområde och farleder samt för farledsutmärkning. LKAB investerar i en ny anläggning för mellanlagring och lastning vid Skvampens djuphamns nya kaj.