Projektets påverkan

Projekt Malmporten består framför allt av muddrings- och anläggningsarbeten som kommer att utföras i befintliga farleder i Luleås skärgård, samt inom Luleå Hamns hamnområde där en ny hamndel med nya kajer anläggs. Trots att Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid så påverkas egentligen få Luleåbor direkt. Projektet genomförs av Sjöfartsverket och Luleå Hamn och utförs i enlighet med beviljade miljötillstånd som sätter ramarna för när, var och hur arbeten får genomföras.

Påverkan

Vem kan påverkas mer direkt?

Vissa kan komma att märka av och påverkas mer direkt av arbetena. Det kan exempelvis vara:

  • Båttrafik i Luleås skärgård och farleder där muddringsarbeten pågår. Här har en ny farled för fritidsbåtar skapats. Du läser mer och ser karta över fritidsbåtsfarleden längre ned på den här sidan.
  • Olika yrkesutövare, verksamheter och dylikt som vistas i skärgården; exempelvis yrkesfiskare, fritidsfiskare, turbåtar, dykare och skärgårdstjänster.
  • Boende, stugägare och fastighetsägare i närheten av farleder och hamnområde där muddring och andra anläggningsarbeten pågår. Det kan framför allt handla om områden kring Likskär, Sandön och Svartöstaden. Muddring sker dock i etapper inom olika delområden, vilket innebär att enskilda närboende och fastigheter inte kommer att påverkas av muddringen i farlederna under några längre tidsperioder i sträck. Muddrings- och anläggningsarbeten kopplat till sjösidan kommer enbart att pågå under isfri säsong, från maj till november.

Vi ber alla ha förståelse för den viktiga insats som görs för att stärka sjöfarten, möjliggöra industrins omställning och bidra till hela samhällets utveckling i Luleå och norra Sverige.

Frågor & svar

Vanliga frågor och svar

Här på vår hemsida hittar du vanliga frågor och svar om projektets genomförande, miljöaspekter, påverkan och annat. Frågor och svar är hämtade från Sjöfartsverkets hemsida, där du kan ta del av ännu fler frågor och svar.

Frågor och svar

Kontakt

Kontakta oss direkt

Hittar du inte det du söker under Frågor och svar? Då kan du så klart kontakta oss direkt vid frågor och funderingar, så återkopplar vi så fort vi kan.

Kontakta oss

Håll dig uppdaterad

Få viktiga projektuppdateringar

Du som vill kan få viktiga projektuppdateringar direkt till din mejl. Det kan exempelvis handla om när vi håller informationsmöte för allmänheten, när arbetet startar för säsongen, nya direktiv för fritidsbåtsfarleden eller någon annat som kan vara värdefullt och viktigt för dig att veta. Maila oss på malmporten@portlulea.com för att ta del av utskicken. 

Så påverkas Luleås skärgård under projektet

Säsongsstart för muddringen är på våren när isen släpper. Därefter pågår arbetet så långt det är möjligt innan isen åter lägger sig. Luleå Hamn kommer även kunna genomföra vissa anläggningsarbeten kopplat till den nya djuphamnen under vintern.

Hur märks arbetet av?

Framförallt kommer det uppstå buller från mudderverk och andra arbetsmaskiner i farlederna. Sjöfartsverket följer Naturvårdsverkets riktlinjer för buller på byggarbetsplatser och vidtar nödvändiga åtgärder i de fall där buller blir ett problem. Under muddringen kan även viss grumling uppstå i vattnet, men den är tillfällig och försvinner när muddringsarbetet upphör. Muddringen sker i etapper inom olika delområden. Det innebär att enskilda närboende och fastigheter inte kommer påverkas under någon längre tid.

Kontakta oss

Trafik med fritidsbåtar och säkerhet i farleder

Den samlade bedömningen är att fritidsbåtstrafiken påverkas minimalt av planerade arbeten i Luleås vidsträckta skärgård.

Tänk dock på att alltid hålla bra med avstånd till mudderverk, pråmar och andra arbetsfartyg när du befinner dig i närheten av farleden där arbete pågår. Det bidrar till din säkerhet, men det är också ett bra sätt att visa hänsyn till dem som jobbar med muddringen. Vi ber alla ha förståelse för den nödvändiga insats som görs för att trygga och stärka såväl sjöfarten som samhällsutvecklingen i norr.

Ny farled för fritidsbåtar sedan 2019

Luleås nya fritidsbåtsfarled invigdes 2019. Med den nya fritidsfarleden kan alla båtägare köra utmed Sandön, i ett parallellt stråk vid sidan av kommande och pågående muddringsarbeten i farleden. Det bidrar till en säkrare arbetsmiljö och främjar samtidigt fritidsbåtstrafiken och skärgårdslivet i Luleå. Farleden har ett minsta djup om 2,5 meter.

För din egen och andras säkerhet, vänligen nyttja alltid fritidsfarleden om du ska passera muddringsfarleden.

Frågor & svar

2023 06 Malmporten Fritidsfarled[3]
Karta över Luleås fritidsbåtsfarled

Tidsplan

Malmporten är ett omfattande muddrings- och anläggningsprojekt som pågår över många år. Här är en preliminär tidsplan.

  • 2023: Sjöfartsverket och Luleå Hamn genomför provmuddring i maj/juni på ett antal utvalda platser i farleden och hamnområdet.
  • 2024: Luleå Hamn påbörjar arbetet inför anläggandet av ny djuphamn i Skvampen. Sjöfartsverket påbörjar muddring för ny djuphamn, hamnområde och farleder.
  • 2025: Sjöfartsverket påbörjar arbetet med fyrar på land.
  • Luleå Hamn börjar anläggandet av ny djuphamn.
  • 2026: Sjöfartsverket påbörjar arbetet med fyrar i vatten.
  • 2028: Alla muddringsarbeten i farled planeras vara klara.
  • 2029: Genomförandet av projektet beräknas vara klart och den nya djuphamnen planeras vara i drift.