Aktuellt

Provmuddring och geoteknisk undersökning i Malmporten

Johan Och Max
Till vänster: Max Bjurström. Till höger: Johan Skott

Sjöfartsverket och Luleå Hamn AB planerar för provmuddring av farlederna och hamnområde sommaren 2022 inför projekt Malmporten.

Provmuddringen ger ökad kunskap om bottenförhållandena. I dag är det maximala djupgåendet för fartyg 10,6 meter och det ska öka till 15,0 meters djupgående i både farled och planerad djuphamn. För att klara detta behöver cirka 6,5 meter, inklusive säkerhetsmarginaler, grävas ut jämfört med i dag. Mark- och miljööverdomstolen har tidigare beslutat om grundläggande tillstånd och villkor för åtgärderna.

2015 genomfördes en första provmuddring i Luleå med ett enskopeverk. Syftet var att undersöka botten inom områden där man visste att det fanns hård morän, avlagring av grus och lera som inlandsisen skrapat bort och pressat samman. Arbetet innebar att en grävmaskin monterades på en pråm och därifrån grävdes materialet upp med skopa.

Ska ett enskopeverk användas nu också vid provmuddringen?

– Nej. Nu planerar vi att använda ett sugmudderverk för provmuddringen. Det är ett fartyg som suger upp material från botten och sedan lastar sig självt med muddermassorna, säger Max Bjurström, biträdande projektledare i Malmporten från Sjöfartsverkets sida.

Sugmudderverket, cirka 75–100 meter långt, har oftast flera gånger högre kapacitet än ett enskopeverk, och lämpar sig väl för sand och annat löst bottenmaterial.

När genomförs provmuddringen?

– Vi hoppas på genomförande någon gång under sommaren. Svaret blir lite svävande eftersom vi först måste ha isfritt vatten i Luleå.  Vi har annonserat i EU:s officiella upphandlingsorgan om provmuddringen och planerar att teckna kontrakt med bäst lämpat företag i mars.

Genomför ni alltid provmuddringar i alla farledsprojekt?

– Nej, det gör vi inte. Mycket morän i farlederna till Luleå komplicerar arbetet och provmuddringen ger oss mer kunskap om att hantera den utmaningen. Vid  provmuddringen kommer upp emot 100 000 kubikmeter massor att hanteras under den tid som är avsatt, summerar Max Bjurström.

Varför ska ni göra en kompletterande geoteknisk undersökning?

– På så sätt hoppas vi få mer kännedom om markförhållandena där Luleå Hamn planerar att bygga ny djuphamn, förklarar Johan Skott, projektingenjör i projekt Malmporten för Luleå Hamn sedan två år.

Under de närmaste veckorna görs förberedelser för en kompletterande geoteknisk undersökning. Den senaste undersökningen av detta slag gjordes i höstas och nu utförs undersökningar som är bättre lämpade att göra på vintern när isen ligger. Då kan man komma närmare land och slipper ha utrustningen på specialbyggd pråm.

Mycket på gång. Hur känns det nu?

– Det känns väldigt roligt att vi nu börjar komma igång så smått efter många, många år av förberedelser som gjorts av mina kollegor i projektet. Nu är det inte så långt kvar tills de stora arbetena kommer igång. Provmuddringen är väldigt viktig ur Luleå Hamns perspektiv eftersom vi behöver veta mer om materialet som ska sugmuddras och som även kommer att återanvändas för anläggandet av  vår nya djuphamn, summerar Johan Skott.

Fakta:

2024 inleder Sjöfartsverket muddringsarbetet. Året därpå börjar Luleå Hamn bygga ny djuphamn. Farledsarbetet planeras klart 2027 och i sin helhet 2029, med nya landbaserade hamnområden.

Cirka 22 miljoner kubikmeter muddermassor ska hanteras. Det motsvarar nästan 37 Globenarenor i Stockholm. Malmporten är Sjöfartsverkets största muddringsprojekt genom tiderna.