Aktuellt

Välkommen till informationsträff!

DJI 0421

I slutet av maj 2023 genomförs projektets andra provmuddring i Luleås farleder. Med anledning av det välkomnar vi allmänheten till en informationsträff.

Under träffen informerar vi främst om de aktiviteter som planeras att genomföras 2023 samt om du, närområdet och allmänheten eventuellt kan påverkas.

På plats finns representanter från Luleå Hamn AB, Sjöfartsverket och provmuddringsentreprenören, som tillsammans informerar och svarar på dina frågor om både provmuddringen 2023 och projektet i stort som planeras pågå fram till 2029.

Datum och tid
Onsdag 26 april, 17.00–19.00

Plats
Kulturens hus i Luleå, Konferensrum Världsarvet, Skeppsbrogatan 17, Luleå.

Om projekt Malmporten

Malmporten är ett projekt med stora vinster för miljö, människa och samhälle. Det är också Sveriges största muddringsprojekt i modern tid.

Projektet består framför allt av muddringsåtgärder i Luleås farleder och hamnområde. Syftet med muddringen är att fördjupa och bredda farlederna in till Luleå Hamn, en insats som bidrar till effektivare sjötransporter och tryggar sjöfarten för en lång tid framöver. I projektet skapas också en ny djuphamn, med ny infrastruktur och helt nya landytor för lagring och hantering av gods till och från hamnen i Luleå. 


Projekt Malmporten är ett samarbete mellan Luleå Hamn AB, Luleå kommun, Sjöfartsverket och Trafikverket. Luleå Hamn och Sjöfartsverket genomför projektet. Projekt Malmporten ryms inom visionen Klimatneutralt Sverige 2045 och medfinansieras av EU.